Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

O nama

Sistem za praćenje kvaliteta zraka na području Tuzlanskog kantona funkcioniše od 2003. godine i nalazi se u vlasništvu i nadležnosti Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona.

Sistem se sastoji od jedne mobilne i pet stacionarnih automatskih imisionih mjernih stanica.

Stanice su opremljene analizatorima za mjerenje koncentracija zagađujućih materija u okolnom zraku, metereološkim mjeračima i opremom za prenos podataka.

Sve lokacije stacionarnih mjernih stanica određene su i odobrene od strane Federalnog hidrometereološkog zavoda BiH.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice vrši upravne i druge stručne poslove, koji se odnose na:

 • obezbjeđivanje primjene najviših standarda ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima, ustavima i zakonima u oblastima iz nadležnosti Ministarstva;
 • istraživanje, analizu stanja i planiranje prostornog razvoja Kantona;
 • obezbjeđivanje pripreme, izrade i provođenja Prostornog plana Kantona;
 • obezbjeđivanje pripreme, izrade i provođenja planskih dokumenata posebnih obilježja od značaja za Kanton;
 • usaglašavanje Prostornog plana Kantona sa Prostornim planom Federacije;
 • praćenje izrade i usaglašavanje planskih dokumenata na nivou općine sa planskim dokumentima na nivou Kantona;
 • pripremu i izradu izvještaja o stanju prostora i programa mjera i aktivnosti za unapređenje stanja u prostoru;
 • izdavanje urbanističko-tehničke dokumentacije (urbanistička saglasnost, odobrenje za građenje, upotrebna dozvola i sl.);
 • provođenje politike u oblasti građenja i vršenje nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti prostornog uređenja i građenja;
 • praćenje stanja i unapređenje oblasti građenja na nivou Kantona;
 • izradu analiza, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala za oblast građenja;
 • podršku poslovima premjera i održavanja katastra nekretnina i katastra komunalne infrastrukture;
 • uspostavljanje i razvoj jedinstvenog informacionog sistema u oblasti prostornog planiranja i uređenja (GIS-a), u svrhu planiranja, uređenja i zaštite prostora;
 • provođenje stambene politike;
 • provođenje politike iz oblasti korištenja, upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade;
 • provođenje politike iz komunalne oblasti;
 • izradu analiza, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala iz stambene oblasti, oblasti korištenja, upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i komunalne oblasti;
 • analizu stanja okoliša i provođenje aktivnosti zaštite okoliša;
 • obavljanje poslova i zadataka utvrđenih zakonima i drugim propisima iz oblasti zaštite okoliša;
 • uspostavljanje i rukovođenje sistemom informisanja o okolišu u Kantonu;
 • izdavanje dozvola za korištenje okoliša iz nadležnosti Kantona;
 • organizovanje poslova koji imaju za cilj sprečavanje ili smanjenje štetnih posljedica po okoliš;
 • prikupljanje i raspodjelu sredstava za finansiranje zaštite okoliša;
 • nadzor nad raspodjelom sredstava za finansiranje zaštite okoliša;
 • uspostavljanje i održavanje registra o pogonima, postrojenjima i zagađivanjima;
 • obezbjeđivanje donošenja i praćenje provođenja Kantonalnog plana zaštite okoliša i Kantonalnog plana upravljanja otpadom;
 • određivanje lokacija i zemljišta u poslovima upravljanja otpadom;
 • podršku aktivnostima na uspostavljanju međuopćinskih i regionalnih deponija;
 • izdavanje dozvola za obavljanje aktivnosti upravljanja otpadom i njegovog odlaganja;
 • odobravanje planova upravljanja medicinskim otpadom;
 • vođenje i održavanje Sistema za praćenje kvaliteta zraka na području Kantona;
 • analiziranje, pripremanje informacija o kvalitetu zraka za područje Kantona i preduzimanje mjera za zaštitu kvaliteta zraka;
 • provođenje aktivnosti vezanih za zaštitu od buke;
 • provođenje aktivnosti vezanih za proglašenje zaštićenih područja iz nadležnosti Kantona;
 • pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva;
 • donošenje podzakonskih propisa iz nadležnosti Ministarstva;
 • rješavanje o upravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva;
 • vršenje nadzora nad provođenjem propisa iz nadležnosti Ministarstva;
 • vršenje i drugih poslova u skladu sa zakonom i drugim propisima.